DNA DIAGNOSTIKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘETE
TECHNOLOGIE V PÉČI O ZDRAVÍ
isag

MOLEKULÁRNÍ DETEKCE PATOGENŮ

Moderní přístup ke stanovení identity a množství konkrétních mikroorganismů (patogenů) při diagnostice závažných onemocnění pomocí molekulární mikrobiologie. Nejširší nabídka dostupných vyšetření a balíčky na míru.

Pro kompletní seznam vyšetření a jejich cen klikněte zde


Typy molekulárních vyšetření

Kvantitativní cílená detekce (detekční systém specifický pro konkrétní patogen):

 • Single detekce - více než 50 druhů virů, více než 300 druhů bakterií, 15 druhů parazitů a více než 25 druhů hub. Charakteristika a využití — typicky v případech, kdy existuje jasné klinické podezření na konkrétní patogenní mikroorganismus
 • Multiplexní detekce - dedikovaný multiplexní diagnostický systém k identifikaci nejčastějších patogenů (primárně virů) relevantních pro psy, kočky, koně a skot. Charakteristika a využití - typicky v klinicky nejasných případech s určitým podezřením na některý z virů.

Kvantitatnivní pandetekce mikroorganismů (esej nemá žádný detekční limit). Typicky v případech, kdy jsou závěry klasické mikrobiologie negativní, nejasné anebo nekonkluzivní.
Výsledky k dispozici v řádu několika dnů:

 • Kvantitativní pandetekce virů
 • Kvantitativní pandetekce bakterií
 • Kvantitativní pandetekce hub

Typy molekulárních vyšetření

 • Jasná a jednoznačná odpověď ohledně přítomnosti a identity mikroorganismu ve vzorku
 • V případě pozitivního nálezu kvantitativní stanovení množství konkrétního mikroorganismu
 • Na základě znalosti identity mikroorganismu doporučení vhodné antimikrobní terapie

Výhody a přidaná hodnota využití molekulární techniky

 • Výsledky nejsou závislé na kultivačních nárocích mikroorganismů
 • Vyšetření lze provést i z velmi malého množství materiálu (amplifikace)
 • Výsledky vyšetření v hodinách (cílená single detekce a multiplexní detekce) nebo v několika málo dnech (pandetekce bez detekčního limitu)

ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE

Molekulární detekce mikroorganismů (molekulární mikrobiologie) je nové a progresivní odvětví klasické mikrobiologie, které má svou diagnostickou úlohu tam, kde klasická mikrobiologie, založená na kultivacích mikroorganismů, není dostatečná anebo zcela selhává.

Klasická mikrobiologie

Klasická mikrobiologie je diagnostický obor, který pracuje s kultivačními podmínkami mikroorganismů (bakterií, hub) a jejich biochemickými vlastnostmi. Předpokladem identifikace je úspěšné vykultivování mikrobiálního agens ve vhodné kultivační půdě a následně jeho identifikace (morfologická, biochemická, MALDI-TOF). U vykultivovaných agens se stanovuje antibiotický/antimykotický profil. Nicméně pokud se jedná o mikroorganismy nekultivovatelné (např. ehrlichie, borrelie, chlamydie apod.), obtížně kultivovatelné (např. viry nebo přísně anaerobní organismy), nebo mikroorganismy se sníženou fitness (nevhodně odebraný vzorek, dlouhá doba transportu, nevhodné podmínky odběru nebo transportu), klasická mikrobiologie selhává.

Molekulární mikrobiologie

Molekulární mikrobiologie nepracuje s kultivačními vlastnostmi mikroorganismů, ale je založená na identifikaci jejich nukleových kyselin (DNA nebo RNA). Podle svých individuálních DNA/RNA profilů jsou mikroorganismy ve vyšetřovaném materiálu nejenom detekovány, ale je určena i jejich kvantita. Kvantitativní nález je mimořádně důležitý pro posouzení kauzality nálezu, kdy především u primárně nesterilních materiálů (směsné vzorky), kde lze předpokládat přítomnost vícero mikrobiálních agens, je důležité stanovením jejich kvantity určit jejich potenciální důležitost u daného klinického případu.

Výhody a přidaná hodnota využití molekulární techniky

 • Molekulární mikrobiologie není závislá na kultivačních nárocích mikroorganismů, které mohou být v řadě případů velmi specifické; molekulární mikrobiologie pracuje výlučně s DNA/RNA profily mikroorganismů.
 • Molekulární mikrobiologie nemá omezení v typu vyšetřovaného materiálu - jakýkoliv materiál biologického původu je vhodný k vyšetření. Molekulární mikrobiologie pracuje v hodinách (cílená kvantitativní detekce pomocí patogen-specifické sondy) nebo v několika málo dnech (kvantitativní pandetekce bakterií, hub a virů založená na sekvenování DNA).
 • Molekulární mikrobiologie je tudíž metodou volby pro případy, kdy je nález z klasické mikrobiologie (kultivace) negativní nebo nejasný (je vykultivován mikrob, který však není kauzálním agens), nebo se jedná o hyperakutní infekční stavy (sepse, meningitidy a pod), anebo je potřeba vyšetřit vzorek, kterého je minimální množství (molekulární mikrobiologie pracuje s amplifikačními technikami). Bakterie nebo houby, způsobující komunitní infekce (nejedná se o nemocniční nozokomiální infekce, které představují specifický diagnostický případ) mají v naprosté většině případů svůj jasně daný přirozený antibiotický/antimykotický profil a lze je eradikovat na základě znalosti jejich identity.
 • Molekulární mikrobiologie nedokáže komplexně stanovit antibiotický/antimykotický profil (rezistence) mikrobů., Rezistence mikrobů na antimikrobní látky je fenotypový znak a genetický test jej tudíž nedokáže v plné šíři postihnout. Řada mikroorganismů je nicméně natolik kultivačně náročná, že stanovení antimikrobiální profilu (včas anebo vůbec) není ani možné.

Využití molekulární mikrobiologie

Molekulární mikrobiologie má své jasně definované diagnostické postavení převážně tam, kde klasická mikrobiologie, založená na kultivacích mikroorganismů selhává, budto díky svým technickým limitacím (obtížně kultivovatelné/nekultivovatelné agens) anebo nedostatečné rychlosti (několik dnů potřebných k úspěšné kultivaci a identifikaci).

contact
+420 230 234 001
contactinfo@vemodia.cz
site map

Copyright 2019 Vemodia, a.s.


contact